habitatge públic
de lloguer
a les casernes

la Generalitat de Catalunyat
4.1- POLÍTIQUES D'HABITATGE

LA GENERALITAT

LA GENERALITAT

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla d'habitatge en el que, en teoria, s'ha de facilitar l'accés a l'habitatge as i les ciutadanes. Per començar ens ofereixen una sèrie de borses d'habitatge.

Borses d'habitatge jove
Les defineixen com a una manera de posar en contacte als i les joves amb els propietaris i propietàries que els pugin llogar un pis. Aquestes borses han d'ajudar al jove a perfilar la demanda d'habitatge que més li convingui tant pels transports que necessiti com pel preu que li convingui. A més ajuden a valorar quines són les condicions del pis, mirant la calefacció, el gas etc.
Tot seguit posen les condicions per a optar a pisos disponibles a aquestes borses :

Tenir entre 18 i 25 anys

Tenir un salari que superi dues vegades el mínim interprofessional ( 442,20 euros per a l'any ).Si es tracta de més d'un grup i no una persona almenys una d'elles ha de superar dues vegades el mínim interprofessional. En cas que es tracti d'un estudiant o una persona que tingui ingressos inferiors al que es requereix anteriorment s'hauran de buscar un aval que acostuma a ser algú de la família.

El 30% de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim de lloguer al que es pot accedir.

Borses d'habitatge social
No hem aconseguit trobar detalladament res que expliqui aquestes borses. En general ens diuen que estan destinades a optimitzar els recursos de l'habitatge i facilitar a certs col.lectius l'accés a aquest.

Habitatges de portecció oficial en règim especial
construïts per la Generalitat

Ajuts per a l'adquisició d'habitatges nous de protecció oficial

Es considera un habitatge de PO el que dispoda de 990m quadrats ( 120 en cas de família nombrosa ) i ha estat declarat com a tal.

La solicitut de declaració d'habitatge públic l'ah de realitzar el promotor.

El règim jurídic d'aquests habitatges es fa extensiu al període d'amortització del préstec qualificat i, en tot cas, té una durada de 30 anys. Durant aquest període es mantenen les condicions d'ús i el preu màxim establerts.

Condicions per a sol·licitar els ajuts

· No ser titular d'un habitatge de protecció pública.

· No ser titular d'un habitatge lliure a la mateixa localitat, quan el valor d'aquest habitatge lliure superi, calculat d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials, el 40% del preu màxim total de l'habitatge adquirit o el 60% en el cas de família nombrosa.

· Els ingressos familiars ponderats dels adquirents no poden superar 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (d'ara endavant SMI) (vegeu el quadre num. 2) i han de ser superiors a 1/10 part del preu de venda de l'habitatge.

· Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals per a ús propi, no hagin tingut prèviament finançament qualificat a l'empara d'algun pla d'habitatge, durant els 10 anys anteriors a la sol·licitud actual d'ajuts. No serà necessari complir aquesta condició quan la nova sol·licitud sigui per a l'adquisició d'un habitatge, per a destinar a domicili habitual i permanent, en una altra localitat, o quan es tracti d'una família nombrosa que adquireixi un habitatge amb una superfície superior.
En qualsevol cas, excepte família nombrosa, s'ha de cancel·lar prèviament el préstec qualificat obtingut anteriorment i retornar tots els ajuts econòmics directes rebuts, amb els interessos legals.

· El preu per m2 de superfície útil de l'habitatge no pot excedir de:
A Barcelona: ( zona A ): 1.002.09 €.

· El preu per m2 del garatge o traster no pot ser superior al 60% del preu per m2 de l'habitatge.

· Per calcular el preu de venda del garatge o traster es tindran en compte, com a màxim, 25 m2 de garatge i 8 m2 en el cas del traster, encara que la superfície real sigui superior.

Tipus d'ajuts

Préstec qualificat


· El poden demanar a les entitats de crèdit indicades (vegeu el quadre número 1), les persones amb ingressos familiars que no superin 2,5 vegades l'SMI (vegeu el quadre número 2).

· El préstec no pot superar el 80% del preu de venda de l'habitatge i, si és el cas, del garatge o traster que estiguin vinculats registralment i en el projecte a l'habitatge.

· El període d'amortització és de 20 anys i les quotes seran constants.

· L'interès és del 3,96% anual (60,02 €/mes per cada 10.000 € de préstec).

· La subsidiació té una vigència de cinc anys, que es pot renovar per períodes de la mateixa durada fins a completar els anys d'amortització establerts.

A.- Ajuts a l'adquisició quan no és el primer accés a la propietat:
Préstec qualificat al tipus del 3,96% (60,02 €/mes per cada 10.000 € de préstec).

B.- Ajuts directes, quan es tracta del primer accés a la propietat:
Podran sol·licitar aquests ajuts, els adquirents i promotors individuals per a ús propi:

· Quan els ingressos familiars no superin 2,5 vegades l'SMI (vegeu el quadre núm. 2). · Que si tenen un habitatge en propietat, no disposin del dret d'ús.

· Que el valor de l'habitatge en propietat, d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials, no superi el 25% del preu màxim de venda de l'habitatge que adquireixin, o del 40% si es tracta de famílies nombroses.

Subsidiació del préstec i ajuts directes a l'entrada

· La subsidiació consisteix en l'abonament d'un percentatge de les quotes d'amortització de capital i interessos durant un període de temps i es farà efectiva a partir de la data de l'escriptura de formalització del préstec qualificat, o de la subrogació en aquest.

· La subsidiació té una vigència de cinc anys, que es pot renovar per períodes de la mateixa durada fins a completar els anys d'amortització establerts.

· La revisió s'ha de demanar dins del 5è any de cada període i els sol·licitants han d'acreditar que segueixen complint les condicions exigides per a la concessió inicial de l'ajut. S'entendrà que es compleixen aquestes condicions quan la mitjana dels ingressos corresponents als dos anys anteriors a la revisió no excedeixin en més o en menys d'un 20% els acreditats inicialment, malgrat que això impliqui un canvi en el tram d'ingressos familiars.

La quantia total de l'ajut directe a l'entrada l'abonaran directament les entitats de crèdit que hagin concedit el préstec qualificat, previ reconeixement del dret per part de la Generalitat de Catalunya.

la Generalitat de Catalunyat
polítiques habitatge públic
dades estadístiques
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP