PRIMERA COMUNICACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANDREU DE PALOMAR
en resposta a les quasi 6000 primeres signatures contra la construcció d'un tanatori
al Cementiri de Sant Andreu de Palomar

Per la present ens posem en contacte amb vós per comunicar-vos que hem rebut ja la informació sol·licitada a l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'assumpte plantejat en el vostre escrit de queixa.

Examinat el conjunt d'aquest informe considerem que la iniciativa municipal de construcció d'un nou tanatori en el cementiri de Sant Andreu es recolza en l'atribució de competències prevista en el marc normatiu aplicable, que es deriva de la consideració dels cementiris com a béns de domini públic.

En aquest sentit, tal com es posa de manifest a l'esmentat informe, és competència del municipi la construcció, ampliació, reforma o modificació dels cementiris municipals, complint amb els requisits establerts al Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. I, pel que fa al trasllat de les restes de les sepultures afectades per la construcció d'aquest tanatori, cal dur-se a terme de conformitat amb el que es disposa a l'article 86 de la vigent ordenança municipal.

Tantmateix, tot allò referent a la gestió dels serveis funeraris afecta d'una forma especial a la sensibilitat dels ciutadans i, en el cas que ens ocupa, aquest projecte de construcció ha generat un moviment d'oposició veïnal de considerable envergadura que entenem cal tenir en compte.

Una mostra d'aquesta oposició, que es coneix com a campanya "Salvem el Cementiri de Sant Andreu" , és que junt amb l'escrit de queixa de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, s'acompanyaen un conjunt de més de 5000 cartes signades pels veïns.

En aquest sentit, considerem que la tramitació i execució d'aquest projecte s'ha de desenvolupar amb la màxima transparència, vetllant pel compliment d'aquells tràmits que permetin la participació ciutadana i pel manteniment dels drets que puguin resultar afectats.

És en relació amb aquests aspectes que ens hem adreçat a l'Ajuntament de Barcelona, fent-li avinent les consideracions que, tot seguit, us relatem:

 

(...)
1) L'article 44.1 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, disposa que els expedients de construcció, ampliació i de reforma de cementiris que aprovin, o si escau, autiritzin els municipis, han de ser instruïts i resolts per l'organ municipal competent, de conformitat amb la normativa de règim local aplicable.

Pel que fa a la normativa de règim local aplicable, l'article 6 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona diu que correspon a l'Ajuntament de Barcelona el desplegament reglamentari d'aquesta Carta en els àmbits de l'organització, les obres, les activitats i els serveis municipals i, la Disposició transitòria segona de la mateixa Llei disposa que mentre l'Ajuntament no aprovi el desplegament reglamentari, és aplicable el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Així doncs, en absència de desplegament reglamentari, considerem que l'aprovació dels projecte constructiu del tanatori s'ha d'efectuar de conformitat amb les previsions del ROAS, atès que estem davant una obra de primer establiment, que dóna lloc a la creació d'un bé immoble.

En aquest sentit, l'article 37 d'aquest text normatiu, quan regula el procediment per a la tramitació dels projectes d'obres ordinàries, exigeix un tràmit d'informació pública del projecte de trenta dies com a mínim, durant el qual es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

En el cas que ens ocupa, a l'informe municipal emès per l'empresa de Serveis Funeraris de Barcelona, SA no s'esmenta que s'hagi complert amb aquest tràmit del procediment d'aprovació.

En ús de les atribucions que ens confereix la Llei 14/1984, de 20 de març, ens permetem recordar-vos la necessitat d'observar aquest procediment d'aprovació i, en concret, el tràmit d'audiència pública com a mecanisme que poden utilitzar els veïns contraris a aquest projecte per fer paleses les seves al·legacions, com a instrument de participació ciutadana en el procés de presa de

 

decisions administratives dels poders públics, derivat de la previsió constitucional que es concreta a l'article 105.a) dels text fonamental.

2) D'altra banda, l'article 86 de l'ordenança vigent de cementiris disposa que el trasllat de cadàvers i restes es portarà a efecte a sepultures de la mateixa categoria i condició, aixecant-se acta del trasllat i expedint els nou títols corresponents.

En aquest sentit considerem que si, en el conjunt de les 41 famílies afectades, hi ha algun titular d'un dret funerari a perpetuïtat sobre alguna de les sepultures objecte de trasllat a consequència de la construcció del tanatori, l'expedició d'un nou títol no ha de comportar cap tipus de limitació temporal sobre aquest dret.

3) L'article 23.2 del Reglament de policia sanitària mortuòria disposa que l'autoritat competent notificarà als interessats, a través dels serveis funeraris corresponents, el dia i l'hora de la pràctica.

A l'informe de l'epresa Serveis Funeraris de Barcelona, SA es fa esment a la realització d'aquest pràctica. Vistes les circumstàncies d'aquest cas, ens permetem insistir en la conveniència de practicar amb diligència aquestes notificacions als titulars de les sepultures, als efectes que tinguin coneixament del dia i hora en que tindrà lloc l'exhumació per si volen estar presents."

Tant bon punt hàgim rebut el determini de l'Ajuntament de Barcelona a les precedents consideracions legals, us comunicarem en resultat de les nostres actuacions.

Ben cordialment,

 Anton Cañellas
SÍNDIC DE GREUGES

 

 


Fòrum Salvem el Cementiri

Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar
Comissió SANT ANDREU DE PALOMAR SALVEM EL CEMENTIRI


Actualitat
Cartes a l'Alcalde de Barcelona i al Síndic de Greuges de Catalunya
Imatges
Imatges de la Campanya
Fòrum
Tornar
WEB STAP - Pàgina Inici

webstap@sant-andreu.com