habitatge públic
de lloguer
a les casernes
"A qualsevol el poden tirar de la seva casa" - Sílvia Angulo
LaVanguardia 10/11/05

Dos joves denuncien un cas d'assetjament immobiliari a Sant Andreu.

El mobbing immobiliari s'estén com una taca per Barcelona. Dos joves de Sant Andreu han dut al jutge el presumpte assetjament al que han estat sotmesos durant mesos per part del seu propietari, mentre vivien de lloguer en el nombre 55 del carrer Servet. La situació va arribar a tals extrems -van estar setmanes sense aigua i llum- que al final els dos inquilins, que no volen donar el seu nom, van preferir marxar-se.

Abans van denunciar en quatre ocasions al propietari pels reiterats corts de subministrament que van sofrir. El judici de faltes que va tenir lloc la setmana passada va quedar suspès a l'advertir que els fets jutjats poden ser constitutius d'un delicte i ara estan a l'espera que se celebri una nova vista. Els inquilins adverteixen que "a qualsevol el poden tirar de la seva casa" i que "no només les persones majors són víctimes de l'assetjament immobiliari".

Els fets es remunten al 2003, quan els dos inquilins al costat d'altres tres joves van llogar una planta baixa en Sant Andreu. El contracte, que havia estat signat per una de les joves que en el 2004 va abandonar el pis, incloïa una clàusula d'autorització perquè la resta dels inquilins seguís en el pis. Però en el moment de fer-se el canvi de nom, el propietari i els dos inquilins no es van posar d'acord sobre el preu del lloguer i a partir d'aquest moment els rebuts de les mensualitats van començar a ser retornats. Ells van decidir llavors ingressar els 600 euros del lloguer en el jutjat de Consignació de Rendes.

Però el pitjor encara estava per arribar, segons els dos joves. "A l'estiu el propietari va donar de baixa l'aigua i la llum", assegura la inquilina, de 24 anys. Va ser en aquest moment quan van decidir iniciar la batalla legal en la qual estan immersos des de fa mesos.

Els dos joves van interposar la primera demanda penal per presumpte delicte de coaccions i van assolir que les companyies els tornessin a donar d'alta. L'alegria els va durar poc, ja que als pocs dies els "van boicotejar" el comptador d'aigua i els van arrencar la instal·lació elèctrica. "És difícil provar que ha estat el propietari, però és l'únic que tenia les claus dels comptadors", diu l'altre jove. Després d'estar uns dies sense aigua i sense llum, vivint com podien, van pagar de la seva butxaca una nova instal·lació. Una vegada més i sense que ells poguessin fer res per a remeiar-ho van sofrir un nou atac. Van tornar a cridar a un tècnic perquè la reparés la connexió d'aigua i llum fins que "algú" altra vegada les va arrencar. "Hem viscut en una angoixa permanent, sense poder rentar la roba, sense tenir menjar en la nevera, cuinant amb un fogó de gas i il·luminant-nos amb veles. Al final no hem aguantat més i hem retornat les claus. Perillava la nostra salut", explica el jove inquilí, de 30 anys.

La parella critica la indefensió en la qual es troben les víctimes de *mobbing i la dificultat per a demostrar l'assetjament. "L'única prova que hi ha contra el propietari és que les companyies de subministrament ens van dir que ell havia donat de baixa l'aigua i la llum", diuen.

Els inquilins han presentat quatre denúncies. L'anterior judici de faltes es va suspendre, perquè el pis pertany a tres germans, i dos d'ells no es van presentar. En el judici que es va celebrar la setmana passada va tornar a succeir el mateix, però el jutge va tipificar la causa com delicte i, per això, ara els inquilins estan a l'espera d'un nou judici que demostri l'assetjament del propietari.tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
text original en espanyol

"A cualquiera lo pueden echar de su casa"

Dos jóvenes denuncian un caso de acoso inmobiliario en Sant Andreu.

El mobbing inmobiliario se extiende como una mancha por Barcelona. Dos jóvenes de Sant Andreu han llevado al juez el presunto acoso al que han estado sometidos durante meses por parte de su casero, mientras vivían de alquiler en el número 55 de la calle Servet. La situación llegó a tales extremos -estuvieron semanas sin agua y luz- que al final los dos inquilinos, que no quieren dar su nombre, prefirieron marcharse.

Antes denunciaron en cuatro ocasiones al propietario por los reiterados cortes de suministro que sufrieron. El juicio de faltas que tuvo lugar la semana pasada quedó suspendido al advertir que los hechos enjuiciados pueden ser constitutivos de un delito y ahora están a la espera de que se celebre una nueva vista. Los inquilinos advierten de que "a cualquiera le pueden echar de su casa" y que "no sólo las personas mayores son víctimas del acoso inmobiliario".

Los hechos se remontan al 2003, cuando los dos inquilinos junto a otros tres jóvenes alquilaron una planta baja en Sant Andreu. El contrato, que había sido firmado por una de las jóvenes que en el 2004 abandonó el piso, incluía una cláusula de autorización para que el resto de los inquilinos siguiera en el piso. Pero en el momento de hacerse el cambio de nombre, el propietario y los dos inquilinos no se pusieron de acuerdo sobre el precio del alquiler y a partir de ese momento los recibos de las mensualidades empezaron a ser devueltos. Ellos decidieron entonces ingresar los 600 euros del alquiler en el juzgado de Consignación de Rentas.

Pero lo peor todavía estaba por llegar, según los dos jóvenes. "En verano el propietario dio de baja el agua y la luz", asegura la inquilina, de 24 años. Fue en ese momento cuando decidieron iniciar la batalla legal en la que están inmersos desde hace meses.

Los dos jóvenes interpusieron la primera demanda penal por presunto delito de coacciones y lograron que las compañías les volvieran a dar de alta. La alegría les duró poco, ya que a los pocos días les "boicotearon" el contador de agua y les arrancaron la instalación eléctrica. "Es difícil probar que ha sido el propietario, pero es el único que tenía las llaves de los contadores", dice el otro joven. Tras estar unos días sin agua y sin luz, viviendo como podían, pagaron de su bolsillo una nueva instalación. Una vez más y sin que ellos pudieran hacer nada para remediarlo sufrieron un nuevo ataque. Volvieron a llamar a un técnico para que la reparase la conexión de agua y luz hasta que "alguien" otra vez las arrancó. "Hemos vivido en una angustia permanente, sin poder lavar la ropa, sin tener comida en la nevera, cocinando con un hornillo de gas e iluminándonos con velas. Al final no hemos aguantado más y hemos devuelto las llaves. Peligraba nuestra salud", explica el joven inquilino, de 30 años.

La pareja critica la indefensión en la que se encuentran las víctimas de mobbing y la dificultad para demostrar el acoso. "La única prueba que hay contra el propietario es que las compañías de suministro nos dijeron que él había dado de baja el agua y la luz", dicen.

Los inquilinos han presentado cuatro denuncias. El anterior juicio de faltas se suspendió, porque el piso pertenece a tres hermanos, y dos de ellos no se presentaron. En el juicio que se celebró la semana pasada volvió a suceder lo mismo, pero el juez tipificó la causa como delito y, por eso, ahora los inquilinos están a la espera de un nuevo juicio que demuestre el acoso del propietario.

interNOSTRUM
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP