habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Les casernes de Sant Andreu albergaran 1.200 habitatges -
La Vanguardia 26/01/05

Quan a principis del 2004 el Consorci de la Zona Franca va comprar aquests terrenys al Ministeri de Defensa es va anunciar que es construirien almenys 1.000 habitatges. Aquesta xifra s'ha augmentat, encara que es manté el principi de dedicar la meitat a habitatge de protecció.

Uns 1.200 pisos es construiran finalment en els terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu, segons un principi d'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i entitats veïnals. La meitat dels habitatges serà en règim de protecció, de preu més assequible i dotacionals (per a persones amb especials necessitats). L'altra meitat anirà a preu de mercat.

Quan a principis del 2004 el Consorci de la Zona Franca va comprar aquests terrenys al Ministeri de Defensa es va anunciar que es construirien almenys 1.000 habitatges. Aquesta xifra s'ha augmentat, encara que es manté el principi de dedicar la meitat a habitatge de protecció.

El principi d'acord anunciat ahir per l'Ajuntament inclou a més apartaments assistits per a gent major i per a joves. En aquests dos solars del passeig de Torras i Bages, que sumen un total de 107.452 m2, es construirà a més un centre d'ensenyament primari (ja funciona un provisional en barracots) una guarderia, un centre cívic, una residència sociosanitària i centre de dia i una residència d'estudiantes, a més d'una de les deu comissaries que tindran els Mossos d´Esquadra a Barcelona. La comissaria s'aixecarà en el cantó del passeig de Santa Coloma amb el de Torras i Bages.

Queden per determinar altres equipaments, de 5.000 m2. L'espai per a zona verda i vials suposarà més de la meitat de la superfície, uns 57.500 m2. L'arquitecte Manuel de Solà-Morales treballa ja en l'elaboració d'un avantprojecte urbanístic per a aquests terrenys, per encàrrec del Consorci de la Zona Franca i de l'Ajuntament.

La denúncia de CIU
El president del grup municipal de CIU, Xavier Trias, va acusar ahir a l'alcalde, Joan Clos, de no donar prioritat als problemes socials de Barcelona i recorda que Madrid ha aconseguit del Ministeri de Defensa terrens per a construir 10.000 habitatges socials, "mentre que per a les casernes de Sant Andreu s'ha hagut de pagar 83 milions d'euros.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
text original en espanyol

Los cuarteles de Sant Andreu albergarán 1.200 viviendas

Unos 1.200 pisos se construirán finalmente en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, según un principio de acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y entidades vecinales. La mitad de las viviendas será en régimen de protección, de precio más asequible y dotacionales (para personas con especiales necesidades). La otra mitad irá a precio de mercado.

Cuando a principios del 2004 el Consorcio de la Zona Franca compró estos terrenos al Ministerio de Defensa se anunció que se construirían al menos 1.000 viviendas. Esta cifra se ha aumentado, aunque se mantiene el principio de dedicar la mitad a vivienda de protección.

El principio de acuerdo anunciado ayer por el Ayuntamiento incluye además apartamentos asistidos para gente mayor y para jóvenes. En estos dos solares del paseo de Torras i Bages, que suman un total de 107.452 m2,se construirá además un centro de enseñanza primaria (ya funciona uno provisional en barracones) una guardería, un centro cívico, una residencia sociosanitaria y centro de día y una residencia de estudiantes, además de una de las diez comisarías que tendrán los Mossos d´Esquadra en Barcelona. La comisaría se levantará en la esquina del paseo de Santa Coloma con el de Torras i Bages.

Quedan por determinar otros equipamientos, de 5.000 m2.El espacio para zona verde y viales supondrá más de la mitad de la superficie, unos 57.500 m2.El arquitecto Manuel de Solà-Morales trabaja ya en la elaboración de un anteproyecto urbanístico para estos terrenos, por encargo del Consorci de la Zona Franca y del Ayuntamiento.

La denuncia de CiU
El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, acusó ayer al alcalde, Joan Clos, de no dar prioridad a los problemas sociales de Barcelona y recuerda que Madrid ha conseguido del Ministerio de Defensa terrenos para construir 10.000 viviendas sociales, "en tanto que para los cuarteles de Sant Andreu se ha tenido que pagar 83 millones de euros.

interNOSTRUM
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP