habitatge públic
de lloguer
a les casernes
Mesures contra l'especulació - S. S.
El Periódico 15/12/04


• Els decrets del pla català intenten evitar l'exclusió social amb ajudes per al lloguer.

Els decrets que desenvolupen el pla del dret a la vivenda 2004-2007 contenen mesures per aconseguir incrementar el parc de nous pisos a preus assequibles a Catalunya, però també estableixen mecanismes per preservar les noves vivendes de protecció oficial (VPO), de compra i de lloguer, de "la temptació especulativa", segons el text. A més a més, inclouen mesures per evitar l'exclusió social, amb ajudes al pagament de la quota de lloguer per als col.lectius que tenen més dificultats econòmiques.

A >> 90 anys sota el règim de protecció oficial
El règim de protecció de les noves promocions de vivendes que estiguin acollides a les ajudes del decret tindrà una durada de 90 anys. És una de les seves principals novetats, i té com a objectiu reduir al màxim la pèrdua de control de les administracions públiques sobre aquests edificis i "evitar actuacions de frau en aquest mercat". Al llarg d'aquest període, les transmissions s'hauran de realitzar a través d'un registre únic de sol.licitants que constituirà la Generalitat mitjançant la creació d'un organisme específic.

Durant els 90 anys en què estarà vigent la protecció, s'hauran de mantenir les condicions d'utilització i de preu màxim establerts, actualitzats segons l'IPC i els costos de manteniment. Les condicions d'aquest règim jurídic també seran d'aplicació en els casos de compra de vivendes per part d'inquilins dels parcs de lloguer públics. Les vivendes de preu concertat també hauran de sotmetre les seves operacions posteriors de compra i venda a l'esmentat registre.

B >> La nova figura del preu concertat
El nou pla crea la figura de la vivenda de preu concertat, que té com a objectiu incrementar l'oferta de pisos a preu assequible a sectors de la població que, a pesar de disposar d'ingressos mitjans, han quedat fora del mercat a causa dels elevats preus de la vivenda lliure. Es tracta d'una figura amb un preu de venda que es troba a mig camí entre el protegit i el del mercat lliure. Aquests pisos no podran superar els 90 metres quadrats de superfície útil. Els preus màxims que podran tenir varien segons la seva ubicació en sis zones de Catalunya, i oscil.len des del màxim de 207.000 euros per pis a la ciutat de Barcelona (zona 1), fins als 108.000 euros de la zona més barata del país.

Els promotors d'aquestes vivendes podran rebre subvencions amb les mateixes condicions que els de protecció oficial. Els compradors podran accedir a crèdits preferencials, pel 100% de l'import, amb un termini d'amortització de 40 anys.

C >> Subvencions per evitar desnonaments injustos
Un dels aspectes diferenciadors del pla català és l'establiment de mesures de subvenció per al lloguer de col.lectius amb dificultats econòmiques amb l'objectiu de prevenir el que el Govern català denomina "exclusió social residencial" i que no és res més que desnonaments basats en la impossibilitat d'aquests col.lectius de fer front a les fortes pujades de les quotes que pagaven en els últims anys. Es podran acollir a aquestes ajudes les persones més grans de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa; els inquilins de vivendes protegides administrades per Adigsa, administracions o empreses d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre; llars en condicions especials, com minusvàlids o dones maltractades; joves amb un contracte de lloguer a través de la borses de vivenda dels municipis. Les subvencions poden arribar a un màxim de 2.880 euros a l'any i els beneficiaris les podran cobrar mitjançant un pagament mensual a través d'una xarxa de mediació social que es crearà o de col.legis professionals i altres, contra l'acreditació del pagament realitzat.

D >> Facilitats per augmentar la producció
Els promotors de vivendes de protecció oficial rebran les següents ajudes: del 10% al 15% del preu màxim de venda del pis; 8.000 euros com a màxim per cada vivenda construïda que es destini a ser llogada per col.lectius amb dificultats econòmiques o socials; de 2.000 a 14.000 euros, segons la zona, per a pisos que es lloguin durant 30 anys; i 1.500 euros addicionals per a promocions amb criteris sostenibles.


tornar a la pàgina d'aquesta opinió
l'entrecomillat i la cursiva de la paraula 'barri' són de la WEB STAP
Tornar
AJStA
Assemblea de Joves de St. Andreu
JOC
Joventut Obrera Cristiana
ACO
Acció Catòlica Obrera
MCJ
Moviment Cristià de Joves
A.VV.
Sant Andreu de Palomar
Casernes de Sant Andreu
Fòrum STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP