Associació Veïnal Sant Andreu Sud

 
Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL SANT ANDREU SUD


CAPÍTOL I.
DENOMINACIÓ, ÀMBIT I FINALITAT


Article 1.- Denominació L’ ASSOCIACIÓ VEÏNAL SANT ANDREU SUD és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar, i es regeix autònomament pels presents estatuts i per les disposicions legals que regulin en tot moment les associacions catalanes.
Article 2.- Àmbit territorial d’actuació L’àmbit territorial d’actuació específic de l’Associació és la denominada part sud del barri de Sant Andreu del Palomar de la ciutat de Barcelona. Però, amb la voluntat d’actuar de manera globalitzadora i participativa, aquest àmbit podrà ampliar-se per determinades activitats i projectes a nivell de districte i ciutat.
Article 3.- Domicili El domicili de l’associació s’estableix a Can Portabella, carrer Virgili 24 de Barcelona. Aquest domicili podrà ser canviat d’acord amb les disposicions legals vigents i amb l’acord previ de la Junta Directiva.
Article 4.- Finalitats Les finalitats de l’Associació són les següents:
a) Promoure la participació dels veïns i veïnes de l’àmbit territorial de l’Associació per tal d’adoptar conjuntament les resolucions que afectin llurs interessos.
b) Participar en la governabilitat del districte i ciutat, cercant la millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns. Amb aquest objectiu col·laborarà amb altres entitats del món associatiu del Districte, i entitats afins de qualsevol àmbit d’actuació, i participarà en les xarxes associatives que cerquin aquests fins. També en aquest sentit es considera primordial la relació amb les institucions públiques, especialment amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
c) Fomentar, donar suport i gestionar si cal, les iniciatives que es considerin d’interès per a la millora i el desenvolupament de la comunitat ciutadana, en el sentit més ampli, en els àmbits de la inclusió social, el voluntariat, la cultura, l’esport, la immigració...
d) Qualsevol altre finalitat lícita que l’Assemblea General acordi.

CAPÍTOL II.
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ


Article 5.- Membres Podran ser membres de l’Associació totes les persones que visquin o treballin al barri de Sant Andreu, o que tinguin alguna relació acreditable amb la zona. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, que resoldrà.
Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions establertes a aquests estatuts la Junta Directiva no li podrà denegar l’admissió. No es pot aplicar cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió o ideologia política.
Article 6.- Drets dels associats Són drets dels membres de l’Associació:
a) Prendre part amb veu i vot en les Assemblees Generals i en els seus debats, amb les següents excepcions: els menors d’edat no tindran vot a les Assemblees ni podran ser membres de la Junta; sòcies o socis que no es trobin al corrent del pagament de la corresponent quota no podran votar.
b) Elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de l’Associació.
c) Exposar per escrit a la Junta Directiva totes les queixes o suggeriments que considerin necessaris pel bon funcionament de l’Associació.
d) Sol·licitar informació sobre la marxa de l’entitat.
e) Tenir dret preferent en les activitats que dugui a terme l’Associació.
f) Exigir de la Junta Directiva resposta a tots els escrits que se li adrecin.
Article 7.- Deures dels associats Són deures dels membres de l’Associació:
a) Complir els acords adoptats per la majoria de l’Assemblea General.
b) Contribuir a les despeses generals de l’entitat, mitjançant el pagament de les quotes .
c) Cooperar personal i activament en el desenvolupament de les activitats de l’Associació.
d) Assistir a les sessions de les assemblees ordinàries i extraordinàries.
e) Qualsevol altre deure que vingui imposat pels estatuts o per la legislació vigent.
Article 8.- Pèrdua de la condició de soci La condició de soci es perd:
a) Per baixa voluntària.
b) Per manca de pagament de les quotes corresponents a una anualitat vençuda.
c) Per expulsió. La Junta Directiva, una vegada escoltat l’interessat, formularà proposta a l’Assemblea General, que serà l’òrgan competent per resoldre.

CAPÍTOL III.
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ


Article 9.- Òrgans de Govern Són òrgans de govern de l’associació:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva
Article 10.- L’Assemblea General L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable, i en igualtat absoluta.
Es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any. En sessió ordinària la Junta Directiva haurà de presentar necessàriament l’estat de comptes i el pressupost anual per a la seva aprovació.
Es reunirà en sessió extraordinària convocada pel President de l’Associació, a petició de:
• La Junta Directiva
• Un deu per cent del total de membres de l’Associació, o deu sòcies o socis si aquest percentatge fora menor d’aquest nombre. Aquesta petició s’haurà de presentar per escrit, i el secretari haurà de convocar l’Assemblea en un termini no superior als quinze dies posteriors a la recepció de la petició.
En tot cas, la convocatòria s’haurà de realitzar amb set dies mínims d’antelació, per escrit, i haurà d’incloure l’ordre del dia.
Per constituir-se legalment les Assemblees Generals, caldrà en primera convocatòria l’assistència de dues terceres parts dels associats. En cas de no haver-hi quòrum, l’assemblea es reunirà en segona convocatòria mitja hora més tard, i quedarà vàlidament constituïda independentment del nombre d’assistents
Els acords adoptats per l’Assemblea General seran vinculants per a tots els socis, fins i tot els absents. La Junta Directiva serà responsable davant de l’Assemblea General de dur a terme els acords que aquesta hagi pres.
Derivat d’acords de col·laboració amb altres entitats i/o organitzacions, la Junta Directiva podrà, si ho considera adequat, atorgar com a part d’aquest acord el dret a nomenar un representant que pugui participar a les Assemblees Generals, amb veu però sense vot.
Són atribucions de l’Assemblea General
a) Nomenar els membres de la Junta Directiva.
b) Aprovar els estats de comptes de l’exercici anterior.
c) Aprovar el pressupost anual.
d) Tenir cura del compliment dels fins i objectius de l’Associació.
e) Controlar la correcta actuació dels membres de la Junta Directiva.
f) Aprovar les relacions de l’Associació amb els organismes oficials.
g) Aprovar la modificació d’estatuts, la dissolució de l’Associació i els assumptes que per la seva importància ho requereixin.
Article 11.- La Junta Directiva La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat composat pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i el nombre de vocals que calgui pel bon funcionament de l’entitat, fins a un màxim de cinc.
Les seves atribucions són la realització i la gestió de totes les actuacions que portin al compliment dels fins i a l’assoliment dels objectius de l’Associació, com també dur a la pràctica les resolucions estatutàries de l’Assemblea General i els seus acords.
Es responsable de les seves atribucions i de la confiança que li ha estat conferida davant l’Assemblea General.
La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
a) Ostentar i exercir la representació de l’Associació, portar a terme la direcció i l’administració de la manera més amplia que reconegui la llei, i complir d’aquesta manera les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius generals que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, exercir tot tipus d’accions legals, i interposar recursos.
c) Acceptar les subvencions que atorguin a l’Associació institucions públiques o privades.
d) Proposar a l’Assemblea General les quotes que hauran de satisfer els Associats.
e) Proposar la convocatòria d’Assemblees Generals, i controlar que els acords que s’hi adoptin es compleixin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, i confeccionar els pressupostos.
g) Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficaç i eficient, assolir els fins de l’Associació. Autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar. Nomenar el/la vocal de la Junta que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels membres del grup si és possible.
La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada cada mes i sempre que el/la president/a la convoqui o que ho sol·licitin tres membres de la mateixa. Quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb un quòrum de la meitat més un dels seus membres, i en segona, que podrà convocar-se el mateix dia amb un interval de trenta minuts sobre la primera, amb aquells membres que es trobin presents. En qualsevol cas serà necessària l’assistència del President o del Secretari, o les persones que els substitueixin.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, malgrat podran excusar la seva absència per causes justificades.
Els acords es prendran per majoria simple de vots.
Els càrrecs de la Junta Directiva es renovaran cada tres anys.
En el cas que algun membre de la Junta cessi abans d’acabar el període, la Junta podrà nomenar interinament un dels socis que consideri competent perquè el substitueixi, fins que sigui convocada una Assemblea General, que decidirà definitivament el càrrec. Aquest càrrec exercirà les seves funcions fins la extinció de la durada del càrrec cessant.
Els membres de la Junta Directiva no podran percebre retribució alguna de l’Associació.
La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves funcions en una o diverses comissions o grups de treball, si compta amb el vot favorable d’un mínim de dos terços dels seus membres.
Article 12.- La Presidenta o President Són competències pròpies del President o Presidenta:
a) Convocar i presidir les sessions, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
b) Dirigir i representar legalment l’entitat, per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat.
d) Visar les actes i certificats confeccionats pel Secretari, i conformar les factures i altres documents similars una vegada aprovats per la Junta.
e) Actuar com a representant de l’Associació en la sol·licitud de subvencions a institucions públiques o privades.
f) Representar l’Associació en la signatura de convenis de col·laboració amb altres entitats o institucions públiques o privades, una vegada aquests hagin estat aprovats per la Junta Directiva.
g) Les restants atribucions pròpies del càrrec d’acord amb la legislació vigent i les delegacions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Article 13.- El vice-president o vice-presidenta Substituirà al president/a en cas malaltia, absència o vacant, amb les mateixes atribucions que aquest/a. Podrà dur a terme les gestions que li encomani expressament el/la president/a o que li delegui la Junta Directiva.
Article 14.- La Secretaria o Secretari Són competències pròpies del Secretari o Secretaria:
a) Custodiar la documentació de l’Associació, així com del seu segell i altres elements bàsics.
b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
c) Redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.
d) Mantenir el registre dels socis, en el qual constarà com a mínim: nom i cognoms, domicili, telèfon i quotes abonades.
Article 15.- El Tresorer o Tresorera Les funcions d’aquest càrrec seran:
a) Custodiar i controlar els recursos de l’Associació.
b) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, i donar-ne compte a la Junta Directiva i a l’Assemblea General.
c) Portar un llibre de caixa.
d) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
e) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva i visades pel president.
f) Ingressar els crèdits no utilitzats en dipòsits oberts en entitats bancàries, i controlar aquests dipòsits d’acord amb el que disposa l’article vint d’aquests estatuts.
g) Controlar les aportacions derivades de l’atorgament de subvencions publiques o privades, realitzar el seguiment econòmic de les activitats objecte de subvenció i encarregar-se de la corresponent justificació.
Article 16.- Vocals Duran a terme les tasques específiques encomanades per la Junta Directiva. Especialment, hauran d’encarregar-se dels grups de treball i comissions que es puguin constituir, responsabilitzant-se de la seva dinamització i bon funcionament, i donant comptes d’això a la Junta Directiva.
Article 17.- Grups de Treball La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta podrà denegar la constitució d’aquests amb el vot en contra de la majoria simple dels seus membres.
La Junta Directiva haurà de controlar les activitats de les diferents comissions o grups de treball. Els vocals encarregats d’aquests hauran de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL IV.
EL RÈGIM ECONÒMIC


Article 18.- Recursos Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:
a) De les quotes ordinàries o extraordinàries que estableixi l’Assemblea General pels seus membres.
b) De les subvencions atorgades per institucions públiques o privades.
c) De donacions, herències i llegats que facin terceres persones o els mateixos membres de l’Associació.
Article 19.- Quotes Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques (anuals, trimestrals o mensuals) i quotes extraordinàries.
Article 20.- Comptes corrents En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats bancàries, hi figuraran les signatures del President/a, Tresorer/a i algun altre membre de la Junta Directiva.
Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues signatures, de les quals una haurà de ser necessàriament la del Tresorer/a o del President/a.
El President/a restarà obligat a informar al Tresorer/a de quantes operacions econòmiques es realitzin a les que no consti la seva signatura.
Article 21.- Exercici econòmic Coincidirà amb l’any natural, i quedarà tancat el 31 de desembre.

CAPÍTOL V.
INSPECCIÓ I SANCIONS


Article 22.- Inspecció La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests estatuts correspon a l’Assemblea General. La Junta Directiva vetllarà per que es compleixin les normes que contenen aquests estatuts d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.
Article 23.- Sancions La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adoptarà aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació.
D’acord amb l’article vuitè, només l’Assemblea General serà competent per resoldre l’expulsió, a proposta de la Junta Directiva i una vegada escoltat l’interessat.

CAPÍTOL VI.
LA DISSOLUCIÓ


Article 24.- L’Associació es podrà dissoldre per acord de les tres quartes parts dels assistents de l’Assemblea General Extraordinària deguda i expressament convocada amb aquest fi.
Aprovada la dissolució de l’Associació, la Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora, amb amplies facultats per dur a terme la seva gestió, a no ser que l’Assemblea General ja hagi conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
Una vegada dissolta l’Associació, els bens que restin després de feta la liquidació de tots els deutes es lliuraran a una entitat sense afany de lucre que treballi en el mateix àmbit territorial i s’hagi caracteritzat per les seves accions a favor de la participació ciutadana i moviment veïnal. Els fons documentals de l’Associació es lliuraran a la mateixa entitat.
Es podrà dissoldre per disposició legal.

Barcelona, 15 de juny de 2006