Vallès, 25 · SANT ANDREU DE PALOMAR 08030 BCN · tl. 932 741 871 · fax 932 743 706 · correu-eAssessoria Fiscal
· Assessoria Laboral · Pensions · Assegurances · Comptable · Constitució de Societats

Registre Mercantil · Registre Propietat · Urbanisme · Indústria · Servei Jurídic - Altres Serveis


ASSESSORIA FISCAL
 - Declaracions de Renda
- Impostos sobre Transmissions
- Impostos Successions/ Donacions
- Fiscalitat Empreses IVA/ IRPF/ EOS/ 347
- Impost sobre Societats
- Assistència i Representació davant Inspecció Hisenda
ASSESSORIA LABORAL
 - Nòmines/ Seguretat Social
- Alta d'Empreses a S.S.
- Contractes Laborals
- Alta d'Autònoms
- Inspeccions Treball
- Tràmits CEMAC
- Assistència Jurídica Magistratura amb Advocat Laboralista
PENSIONS
 - Tramitació de Pensions Jubilació/ Invalidesa/ Orfendat/ No Contributives/ SOVI
- Estudi Jubilació
- Reclamació Judicial de Pensions
ASSEGURANCES
 - Tramitació Assegurances Llar/ Vida/ Vehicles/ Comunitats
- Resposabilitat Civil/ Empresa
- Plans de Pensions i Jubilació
COMPTABLE
 - Comptabilitat Informatitzada
- Llibres Ingressos i Despeses
- Assessorament comptable
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS
 - Societats Anònimes/ Limitades
- Societats Civils Privades
- Comunitats de Béns
REGISTRE MERCANTIL
 - Presentació Comptes Annuals
- Legalització Llibres
- Operacions Societàries/Constitucions/ Dissolucions/ Ampliacions/ Modificacions
- Sol.licitud de Nom Societats
REGISTRE PROPIETAT
 - Inscripció Escriptures
- Informació Titularitat Finques
- Certificats de Càrregues
URBANISME
 - Afectacions Urbanístiques
- Informació Edificabilitat
- Certificat al.luminosi
- Recursos per expropiacions
INDÚSTRIA
 - Altes d'Activitat Industrial
- Llicències Obertura Comerç, Indústries, C1, C2, C3...
. en col.laboració Gabinet d'Enginyieria
SERVEIS JURÍDICS
 - Reclamacions judicials i defensa jurídica :
. Laboral/ Immobiliària/ Civil/ Mercantil
. en col.laboració amb Gabinet d'Advocats
ALTRES SERVEIS
 - Servei de Notaria
- Tranferència vehicles
- Certificats diversos
- Redacció Contractes Privats: Compra-venda/ Empresarials/ Donacions/ Préstecs...
- Certificats : Naixement/ Defunció/ Últimes voluntats...

Assessoria Fiscal · Assessoria Laboral · Pensions · Assegurances · Comptable · Constitució de Societats
Registre Mercantil · Registre Propietat · Urbanisme · Indústria · Servei Jurídic - Altres Serveis


Vallès, 25 · SANT ANDREU DE PALOMAR 08030 BCN · tl. 932 741 871 · fax 932 743 706 · correu-e

Guia del Comerç Andreuenc
WEB STAP - Pàgina Inici
DAS Asessorament i Serveis, DOMÈNECH GIMENO GESTIÓ, S.L.U.
les comunicacions a STAP
Barri de Sant Pacià... passeja-t'hi !
Tornar